Möten, forum och aktiviteter

Under hösten 2020 inleds arbetet. Kontakta oss gärna!

Redan den 1 september inleds arbetet med att träffa partner, forskare, entreprenörer och finansiärer för att välja ut och sjösätta de första pilotprojekten. Kontakta oss gärna om du har en tanke eller en idé eller ett projekt som du vill diskutera förutsatt att det är relevant inom våra tre utvecklingsområden:

  • Framtidens skogsbruk.
  • Nya produkter och tjänster som aktivt minskar klimatuppvärmningen.
  • Skogen som hållbar grund för rekreation och upplevelser.

Vårt mål att komma igång så snart som överhuvudtaget är möjligt. Tiden arbetar för oss och det är dags att agera nu!

Kommande event

Planera redan nu för Granö Forum i juni 2021

I juni 2021 genomför vi vårt första gemensamma forum. Självklart träffas vi i Granö. Vi har valt ut tre fokusfrågor. Frågor som var och en har strategisk betydelse för skogen som koldioxidfälla och evigt förnyelsebar resurs:

  • Fråga 1: Hur säkerställer vi skogens klimatnytta?
  • Fråga 2: Hur ökar vi skogens tillväxt på ett uthålligt och hållbart sätt?
  • Fråga 3: Hur kan skogens mervärden utvecklas till företagande?

Vårt mål är att vi inom vart och ett av de tre områdena så snart som möjligt hitta minst ett konkret projekt att börja med. Vi tror att vi genom att fokusera på verkliga lösningar frigör idéer och resurser. Opinionsmässigt, finansiellt, politiskt och entreprenöriellt.

Vi har bestämt oss för att göra skillnad. Även om vi börjar i det lilla, så tror vi att det är rätt sätt att nå hela världen; ”Ge mig en fast punkt och jag ska rubba jorden” som Arkimedes uttryckte det. När är vi sätter samman rätt människor med rätt frågor så kommer rätt lösning.

Fråga 1: Hur säkerställer vi skogens klimatnytta?

Svar: Genom att få mer skog och skog som växer snabbare.

Skogen bidrar till klimatarbetet på två sätt. Dels tar den upp koldioxid som redan hamnat i atmosfären. Dels kan trä som råvara används för att ersätta andra material som plaster, bomull, metaller, cement. Med rätt förutsättningar kan skogen bidra till att nå noll nettoutsläpp av koldioxid och samtidigt minska fossilberoendet. Men om skogen ska räcka till måste tillväxten öka. Detta kan ske genom:

  • Ökade ambitioner vad gäller skogsvård.
  • Användning av förädlat plantmaterial.
  • Ökad gödsling.
  • Återbeskogning av åkermark som inte längre är lämplig för livsmedelsproduktion.

Fråga 2: Hur ökar vi skogens tillväxt på ett uthålligt och hållbart sätt?

Svar: Genom investeringar i bättre skogsvård.

Skogsstyrelsen har tagit fram drygt 80 åtgärder som tillsammans ger en ökad tillväxt av skogen på minst 20 %. Inga av dessa åtgärder är kontroversiella och man kan fråga sig varför dom inte redan tillämpas?

Det behövs en förändrad attityd till vad som är bra skogsskötsel och en ökad förståelse för att skogens tillväxt på virkesproduktionsmarken avgör hur mycket den kan bidra till en hållbar konsumtion. Det behövs också incitament för skogsägarna att investera i såväl bättre skogsvård, som tillväxtbefrämjande skogsskötsel, sett ur både ekonomiska och moraliska aspekter.

Fråga 3: Hur kan skogens mervärden utvecklas till företagande?

Svar: Genom att förpacka och prissätta skogens värden.

Hur mycket är en meter stig i skogen värd? Hur värdesätter man bär och svamp, en vacker utsikt, en rastplats? Vi synliggör skogens värden och ser till att dem blir rätt prissatta. Det är förutsättningarna för företagande som styr utvecklingen på glesbygden och därmed möjligheterna att utveckla skogens alla värden.