Hur kan skogens mervärden utvecklas till företagande?

Svar: Genom att förpacka och prissätta skogens värden.

Hur mycket är en meter stig i skogen värd? Hur värdesätter man bär och svamp, en vacker utsikt, en rastplats? Vi synliggör skogens värden och ser till att dem blir rätt prissatta. Det är förutsättningarna för företagande som styr utvecklingen på glesbygden och därmed möjligheterna att utveckla skogens alla värden.

Bakgrund och utmaning

En skogsägare får intäkter från sitt skogsbruk genom att avverka skog. Prissatta sortiment är timmer, massaved, stolpar, energived och grot (grenar och toppar som biobränsle). Alla andra nyttigheter som skogen produceras är inte marknadsprissatta och tillhandahålls således gratis av markägarna eller via restriktioner på skogsbruket. Det har också inneburit onödiga konflikter mellan skogsägarna och andra markanvändningsintressen vilket begränsat utvecklingen av nya värdeskapande verksamheter med skogen som bas. Hur mycket är en meter stig i skogen värd? Hur värdesätter man bär och svamp, en vacker utsikt, en rastplats?

Lösning

Vi vill lansera ett resonemang om ”värdeskapande i skogen genom mångbruk” och göra tydligt att det är fråga om ökat värde, dvs att det är fråga om företagsamhet och lönsamhet. Mer bruk av skogen ska generera mer pengar som skapar fler jobb och högre markvärde. Inte verksamhet som ska utvecklas på bekostnad av någon annan. Skogsägarna och glesbygdsföretagarna i centrum således. Vi synliggör skogens värden och ser till att dom blir prissatta, förstår att det är förutsättningarna för företagande som styr utvecklingen på glesbygden och därmed möjligheterna att utveckla skogens alla värden. Då kan man också prata om behovet av att säkerställa att dessa värden inte går förlorade. En kommunal översiktsplan blir ett utmärkt verktyg för att utveckla skogens alla värden, genom att känna till så kan man också säkerställa och utveckla.