Hur säkerställer vi skogens klimatnytta?

Svar: Genom att få mer skog och skog som växer snabbare.

Skogen bidrar till klimatarbetet på två sätt. Dels tar den upp koldioxid som redan hamnat i atmosfären. Dels kan trä som råvara används för att ersätta andra material som plaster, bomull, metaller, cement. Med rätt förutsättningar kan skogen bidra till att nå noll nettoutsläpp av koldioxid och samtidigt minska fossilberoendet. Men om skogen ska räcka till måste tillväxten öka. Detta kan ske genom:

  • Ökade ambitioner vad gäller skogsvård.
  • Användning av förädlat plantmaterial.
  • Ökad gödsling.
  • Återbeskogning av åkermark som inte längre är lämplig för livsmedelsproduktion.

Bakgrund och utmaning

Skogen bidrar till klimatarbetet på två sätt. Skogen kan genom sin tillväxt ta upp koldioxid som redan hamnat i atmosfären och lagra in den i biomassa. På så sätt kan skogen kompensera för utsläpp i andra samhällssektorer och begränsa utsläppsökningen av koldioxid till atmosfären. Skogens tillväxt kan också skördas och omvandlas till förnybara skogsprodukter som kan ersätta fossila produkter. På så sätt minskas fossilberoendet och tillförseln av ny koldioxid till atmosfären. I Sverige har skogen länge bidragit till klimatarbetet genom att både lagra in kol i sitt växande virkesförråd och genom att begränsa beroendet av fossila resurser. En rad vetenskapliga studier visar att det är skogens tillväxt som avgör hur stor klimatnyttan kan bli, ju högre tillväxt desto mer klimatnytta, oavsett om tillväxten lagras som kol i skogen eller skördas för att tillverka produkter för konsumtion.

Skogsskötseln styrs av skogsägarnas mål med sitt brukande. Det finns inget idag som tydligt skapar incitament för att öka skogens tillväxt och virkesförrådsuppbyggnad kopplat till att öka klimatnyttan. När efterfrågan på skogsråvara ökar i den framväxande ekonomin så kommer sannolikt avverkningsnivåerna att ytterligare närma sig den långsiktigt uthålliga tillväxten på mark med virkesproduktion. Det innebär att ett minskat fossilberoende delvis sker på bekostnad av en minskad kolsänka i den svenska skogen vilket gör det svårare att på kort sikt nå målen om noll nettoutsläpp av koldioxid. Med rätt förutsättningar så kan skogens bidra till att snabbare nå noll nettoutsläpp av koldioxid, samtidigt som möjligheten att minska fossilberoendet också ökar. Därmed ökar möjligheterna att följa klimatlagen och nå klimatmålet 2045. Vi behöver hitta lösningar som säkrar dagens kolsänka i skogen och verkar för ett fortsatt aktivt skogsbruk, samt skapar förutsättningar för ökat virkesuttag i framtiden.

Lösning

Om skogen ska räcka till att både säkerställa nuvarande nettokolsänka och minska fossilberoendet genom ytterligare virkesuttag, måste skogens tillväxt öka. Dessutom utveckla affärslösningar som synliggör och värdesätter skogens klimatnytta. Med ökade ambitioner vad gäller skogsvård, användning av förädlat plantmaterial och ökad gödsling finns goda förutsättningar att varaktigt öka skogens tillväxt  och därmed bidra till säkerställd nettokolsänka, minskat fossilberoende samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Det finns flera innovativa modeller för att möjliggöra klimatkompensation med hjälp av markanvändning men det har länge saknats en modell anpassad för skogar med skogsskötselprogram och brukade skogar under svenska förhållanden. Företaget  Carbon Capture Company har därför utvecklat en modell som synliggör skogens dubbla klimatnytta och möjliggör för konsumenter och företag att klimatkompensera sina verksamhetsrelaterade koldioxidutsläpp med hjälp av svensk skog. Modellen bygger lite förenklat på principen att skogsägarna genom ett aktivt beslut garanterar en viss nivå på kolsänka i skogen.

Modellen bidrar till att öka klimatnyttan i framtiden genom att virkesförrådet och tillväxten i den aktivt brukade skogen fortsätter att öka. Samtidigt säkerställer modellen att vi fortsätter använda skogsråvaran för att ersätta fossila resurser. Ytterligare ett svensk företag, Absorb AB, har utvecklat en modell för att klimatkompensera via återbeskogning av åkermark som inte längre är lämplig för livsmedelsproduktion.

Klimatkompensation handlar om att ta ansvar för sina utsläpp under den tid som man arbetar med att minska utsläppen. Det är absolut nödvändigt att vi alla arbetar med att reducera koldioxidnivån i atmosfären. För att minska halten av koldioxid i atmosfären måste utsläppen minska samtidigt som upptag av koldioxid i skog och mark behöver öka. För att det ska ske behövs mer än bara mellanstatliga överenskommelser om målbilder. Vi vill inspirera till ett samtal om konkreta regionalt anpassade lösningar som kan tillämpas av enskilda såväl som företag. Hur kan skogen hjälpa oss att rädda klimatet? Vi vill hitta en lösning där klimatkompensation betalar för att utveckla skogens vård och skötsel så att framtida generationer erbjuds större valmöjligheter att använda skogen för en hållbar konsumtion.