Manifest

Skogen är vår viktigaste naturresurs. Förväntningarna på vad den ska bidra till är dock högre än någonsin. För att klara miljömålen behöver skogens kolsänka säkerställas och helst öka genom ett fortsatt växande virkesförråd och kollager. Men för att kunna minska det klimatskadliga fossilberoendet behövs samtidigt mer förnybar råvara vilket innebär att hela tillväxten i skogen skulle behöva skördas och inte sparas i skogen för att bygga virkesförråd.

Skogen är också en unik livsmiljö för många djur och växter och för att bevara en rik biologisk mångfald krävs en tydlig hänsyn i skogsbruket. Skogen erbjuder dessutom ovärderlig möjlighet till friluftsliv och rekreation och det är fler än någonsin som vill ta del av den, vilket även det skapar förväntningar på hur skogen ska brukas.

Förväntningar

När förväntningarna blir oförenliga och kraven krockar är det lätt att fastna i diskussion. Just därför är det verkligen dags att istället hitta lösningar på alla de utmaningar som finns kopplade till skogen.

WFF – World Forest Forum

WFF grundades sommaren 2020 som en fristående stiftelse för att få saker att hända. Vår utgångspunkt är respekt för äganderätten och en stark tro på att lösningar med fokus på innovation, nya affärsmodeller och framåtriktade politiska åtgärder kan bidra till ett mer variationsrikt skogsbruk som skapar mervärden för både skogsägare och omgivande samhälle.

Framtidens skogsbruk

Framtidens skogsbruk behöver utvecklas och en viktig drivkraft är att det bör löna sig att sköta skogen på olika sätt med olika mål. I varje utmaning finns därför affärsmöjligheter. Utifrån ett markägarperspektiv kan skogsbruket bidra till en rikare biologisk mångfald, säkerställd kolsänka och en ökad virkesskörd.

För att detta ska ske

För att detta ska ske behövs nya lösningar för att bevara och utveckla en rik natur. Alternativ som synliggör och värdesätter skogens klimatnytta, alternativ som på ett hållbart sätt ökar skogens tillväxt för att möta framtidens växande behov av förnybara och återvinningsbara skogsprodukter, alternativ som synliggör och värdesätter skogens skönhetsvärden som bas för rekreation och turism.

Samtal om skogen

Samtal om skogen ska föras i skogen. Med stöd av forskning och praktisk erfarenhet kan dessa samtal leda fram till en nödvändig utveckling av skogens aktiva brukande för att möta framtidens alla förväntningar.

Vi som undertecknar

Vi som undertecknar detta dokument delar WFF:s syn på utvecklingspotentialen i skogens alla värden och att en viktig väg till framgångsrik utveckling av skogens hållbara brukande är att starta i det lilla, skapa konkreta exempel på lösningar och sedan testa skalbarheten i dessa.

Fokusområden

Vårt fokus

Vårt fokus är klimatförändringen. Hur kan vi erbjuda företag och privatpersoner att göra konkreta åtgärder för att begränsa klimatpåverkan med hjälp av den svenska skogen? Det är svaret på den frågan som vi söker.

Vi säger inte

Vi säger naturligtvis inte att alla andra åtgärder klimatåtgärder i samhället är oviktiga. Tvärtom. Allt räknas och vi måste arbeta med två verktyg samtidigt, att minska utsläppen och öka inbindningen av koldioxid. Vi menar att alla goda krafter måste samverka och vi ska göra rätt saker. Rätt sak är att ge skogen och träråvaran alla goda förutsättningar som finns att hjälpa oss lösa en av samhällets största utmaningar.

Den svenska skogen

Den svenska skogen är vår största tillgång för att binda koldioxid och aktivt bekämpa den globala uppvärmningen. Skogen gör det i alla steg och i alla led. Från den växande plantan till den förnyelsebara träråvaran som ersätter andra råvaror och material som inte är hållbara.

Tar upp stora mängder koldioxid

Den svenska skogen tar upp stora mängder koldioxid från atmosfären genom sin tillväxt. En betydande del av tillväxten skördas och bidrar till en hållbar konsumtion av förnybara skogsprodukter. Eftersom avverkningen inte överstiger tillväxten lagras en del av den upptagna koldioxiden in i den växande skogen.

Det växande virkesförrådet i skogen bidrar därför till att cirka 35 miljoner ton koldioxid tas bort från atmosfären varje år. Det betyder att en betydande del av hela Sveriges nettoutsläpp av koldioxid från andra samhällssektorer buffras genom att den lagras in i skogens växande virkesförråd.

Den avverkade skogen

Den avverkade skogen gör också stor klimatnytta. När den används som råvara och material kan den ersätta icke hållbara material som har stor negativ klimatpåverkan. Både under tillverkningen, brukstiden och efteråt då materialen måste tas om hand, återanvändas eller återbrukas. Lika viktigt som att säkerställa kolsänkan och öka tillgången på förnybar råvara är att använda råvaran klokt så att största möjliga klimatnytta erhålls.

Den växande skogen

Den växande skogen och den förnyelsebara träråvaran är därför en strategisk resurs för hela vårt samhälle och för Sveriges och världens klimatarbete. Ingen annan enskild åtgärd eller resurs är i närheten av skogens betydelse för att Sverige ska kunna bli koldioxidneutralt inom en snar fram framtid.

Om vi kan öka skogens tillväxt

Om vi kan öka skogens tillväxt på ett klokt sätt, då kan vi öka tillgången på förnybar skogsråvara. Samtidigt kan vi fortsätta att buffra för koldioxidutsläpp i andra samhällssektorer. Det skulle öka Sveriges möjligheter att bli det första välfärdslandet att nå fossilfrihet och noll nettoutsläpp av koldioxid.

Projekt

Vi vill göra saker och de konkreta exemplen är viktiga. Följande projekt, som syftar till att utveckla hållbara klimatsmarta tjänster och produkter samt att hitta nya affärsmöjligheter för skogsägare och företag, är initierade av World Forest Forum:

Biodiversitetet

Höga naturvärden är en affärsmöjlighet. Hur kan vi skapa hållbara affärsmodeller där syftet är att säkerställa och utveckla en rik biologisk mångfald i den brukade skogen? Genom att forskning och entreprenörskap möts, utforskas möjligheten om marknadsbaserade alternativ kan utgöra ett komplement till det formella skyddet.

Certifikat

De som släpper ut koldioxid ska kunna betala de som absorberar koldioxiden. Vi lanserar ett samarbetsavtal med Carbon Capture Company som erbjuder klimatkompensation med hjälp av svenska skogsägare. Skogsägare som åtar sig att säkerställa en kolsänka i skogen bidrar till att buffra för utsläpp av koldioxid i andra samhällssektorer. Den klimatnyttan synliggörs och prissätts av Carbon Capture Company AB.

Gödsling

Vidareutveckling av ett småskaligt och flexibelt drönarbaserat system för precisionsspridning av skogsgödsel.

Den nya tekniken minimerar risken för negativ miljöpåverkan och möjliggör såväl punktgödsling av enskilda träd/plantor som mer traditionell bredspridning. Utvecklingen sker i samarbete med Skogstekniska klustret och Nordluft AB.

Nyplantering

Att anlägga ny skog på restmarker som inte längre brukas aktivt för sitt ursprungliga ändamål, som till exempel nedlagd åkermark, skapar nya kolsänkor. I samarbete med Absorb AB söker vi intresserade markägare som vill bygga nya skogar för att erbjuda privatpersoner ett sätt att kunna klimatkompensera med hjälp av nya svenska skogar.

Naturguide

Naturen gömmer många vackra platser. Med digital teknik kan helt nya lösningar för guidade turer i skogen utvecklas. Syftet är att göra skogen mer lättillgänglig för privatpersoner samt att hitta affärsmöjligheter för både skogsägare och upplevelseföretag. Detta projekt är ett startup där en prototyp ska tas fram tillsammans med Granö Beckasin.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter från vårt arbete.