Ord & Begrepp

Undrar du vad en ekosystemtjänst egentligen är? Vad menas egentligen med biologisk mångfald? Det finns många ord och begrepp som förekommer i dialoger om naturen och klimatet. Det finns också olika tolkningar av vissa begrepp.

WFF har valt ut vissa begrepp och förklarar dess innebörd här.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för livet på jorden. En stor variationsrikedom av arter och livsmiljöer är helt avgörande för naturens mest basala funktioner som till exempel produktion av syre, lagring av koldioxid och rening av luft och vatten. Människan har utarmat biodiversiteten framför allt under de senaste 50 åren. Huvudsakliga drivkrafter för denna utarmning är efterfrågan på mat, vatten och naturresurser, som till exempel träråvara.

Den negativa trenden kan vändas genom att restaurera och skydda den biologiska mångfalden. Vid restaurering av biologisk mångfald skapar man nödvändiga miljöer så att fler arter kan trivas och spridas – på så sätt blir den biologiska mångfalden rikare.

Ekosystemtjänster

Vad är en ekosystemtjänst?
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänster är alltså grunden för vår välfärd.

Begreppet och tankesättet används för att synliggöra de värden som naturen och den biologiska mångfalden ger oss människor. Ett par exempel på ekosystemtjänster är att träd binder koldioxid och att bin pollinerar grödor.

Hur prissätter vi ekosystemtjänster?
Med ”förorenaren betalar-principen” som stöd kan man beskatta koldioxidutsläpp och handelsgödsel. Dessutom kan man kräva ekologisk kompensation, till exempel så som man gjorde när Botniabanan byggdes. Vid det bygget fick Trafikverket kompensera för fåglarnas värdefulla våtmark genom att anlägga stora områden med våtmark på andra håll. Det kostade mycket pengar för Trafikverket, men var ändå bara en väldigt liten del av den totala byggkostnaden. På så sätt försöker man alltså ”sätta pris på naturen” genom att göra det dyrt att förstöra den.

Kolkrediter

Vad är en kolkredit?
Tanken med klimatkompensation är att den som orsakar utsläpp kan betala för att motsvarande mängd utsläpp minskar någon annanstans. Det kan ske genom att köpa utsläppsrätter, som till exempel kolkrediter, så att de inte kan användas av någon annan. Kompensationen kan också bygga på att ge pengar till exempelvis trädplantering eller utbyggnad av förnybar energi som ersätter fossil energi. Den som köper klimatkompensationen får då ett bevis som motsvarar de minskade utsläppen. Det finns en mängd olika typer av klimatfinansieringsprojekt och företag och organisationer som erbjuder dessa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter från vårt arbete.