Hur säkerställer vi skogens klimatnytta?

Svar: Genom investeringar i bättre skogsvård.

Skogsstyrelsen har tagit fram drygt 80 åtgärder som tillsammans ger en ökad tillväxt av skogen på minst 20 %. Inga av dessa åtgärder är kontroversiella och man kan fråga sig varför dom inte redan tillämpas?

Det behövs en förändrad attityd till vad som är bra skogsskötsel och en ökad förståelse för att skogens tillväxt på virkesproduktionsmarken avgör hur mycket den kan bidra till en hållbar konsumtion. Det behövs också incitament för skogsägarna att investera i såväl bättre skogsvård, som tillväxtbefrämjande skogsskötsel, sett ur både ekonomiska och moraliska aspekter.

Bakgrund och utmaning

Den svenska skogens tillväxt har ökat de senaste 100 åren. Det är många faktorer som spelar in och påverkar skogens tillväxt. En viktig bidragande faktor har varit att en del av den årliga tillväxten återinvesterats i växande skog för att öka virkesförrådet. Om man jämför den genomsnittliga tillväxten per hektar för all svenska skog på virkesproduktionsmark med det genomsnittliga virkesförrådet på samma mark kan man se att tillväxten ökat i det närmaste linjärt med det ökande virkesförrådet. Det tyder på att en effektiv metod att öka skogens tillväxt är att fortsätta att bygga ett större virkesförråd på virkesproduktionsmarken. Det finns förstås en begränsning för hur högt virkesförrådet kan bli med bibehållen relation till tillväxten men bedömningen är att sambandet bör gälla för en fortsatt ökning av virkesförrådet med minst 20%. Samtidigt har skogsskötseln utvecklats liksom arbetet med traditionell skogsträdsförädling. Möjligheterna att öka skogens tillväxt är därför väldigt goda. 

Trots detta så visar Riksskogstaxeringens siffror på en stagnerande utveckling av skogstillväxten samtidigt som rapporter om framtida tillväxtförluster kopplade till viltbete, skadeinsekter, skadesvampar och stormfällningar duggar tätt i den skogliga pressen. Avverkningen närmar sig den årliga tillväxten så virkesförrådsuppbyggnaden och den tillväxtökning som den medför är inte heller lika stor som tidigare. Skogsstyrelsen har genomfört en dialogprocess och lyfter fram dryga 80 åtgärder som tillsammans ska ge minst 20% ökad tillväxt i skogen. Inga av dessa åtgärder är kontroversiella och man kan fråga sig varför dom inte redan tillämpas.
SLU genomförde ett regeringsuppdrag för drygt tio år sedan där man visade att det är fullt möjligt att fördubbla tillväxten på den skogsmark som brukas för virkesproduktion. Den utredningen ledde dock inte till några skogspolitiska åtgärder. Man kan alltså konstatera att skogens tillväxt kan öka betydligt med tillväxtbefrämjande skogsskötsel. De framtida behoven av skogsråvara förväntas öka kraftigt samtidigt som skogens nettokolsänka behöver säkerställas för att buffra utsläpp av koldioxid i andra samhällssektorer. Detta till trots märks ingen tydlig trend vad gäller att göra särskilda skogsskötselinsatser för att sätta extra fart på skogen. Snarare ökar antalet restriktioner på skogsbruket vilket snarare leder till minskad tillväxt än ökad tillväxt.

Lösning

Det som begränsar skogens tillväxt är inte biologin utan vad som är ekonomiskt försvarbart och vilken skogsskötsel som är socialt accepterad. Många tillväxtbefrämjande skogsskötselmetoder utsätts för kritik men begränsas också genom certifieringsregler. Det behövs en förändrad attityd till vad som är ok skogsskötsel och en ökad förståelse för att skogens tillväxt på virkesproduktionsmarken avgör hur mycket den kan bidra till en hållbar konsumtion. Det behövs också incitament för skogsägarna att investera i bättre skogsvård och en tillväxtbefrämjande skogsskötsel, dessa kan vara såväl ekonomiska som mer moraliska (vilken framtid vill vi erbjuda barn och barnbarn).